لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم در سال ۱۳۹۵ کلا ۱۹ مقاله شامل ۱۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی خواص مکانیکی بتن سبک گوگردی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی
۲بررسی تاثیر درصد گیرداری اتصالات تیر به ستون در رفتار تیر های پیوند مهاربند واگرای شورون
۳تاثیر درصدهای مختلف زئولیت بر مقاومت فشاری بتن
۴ارزیابی روند کمی توسعه ی سامانه های نوین آبیاری در کشور از آغاز تاکنون
۵ارزیابی عملکرد قراردادهای BOT در توسعه ساخت و توسعه سازههای زیربنایی
۶تجزیه و تحلیل شرایط موجود قراردادهای BOT در کشور و ارائه راهکارهایی جهت افزایش کارآیی آن
۷بررسی پایداری ترانشه خاکی درشت دانه تقویت شده با انکور و سپر به روش المان محدود و با رویکرد تحلیل رفتار سازه های تقویتی
۸مطالعه عددی تاثیر حفاری تونل مترو بر نشست ساختمان های مجاور (مطالعه موردی: خط 7 متروی تهران)
۹خواص مکانیکی بتن ماسه ای سبک با جایگزینی میکروسیلیس
۱۰خورندگی در بتن ماسه ای (ریزدانه) با جایگزینی میکروسیلیس
۱۱بررسی آزمایشگاهی اثر تسلیح با الیاف پلی پروپیلن بر رفتار مکانیکی ماسه ساحلی تثبیت شده با سیمان
۱۲بررسی تاثیر خصوصیات لوله های مدفون بر عملکرد آن ها تحت تاثیر بارگذاری انفجار در شرایط ژیوتکنیکی استان گلستان
۱۳بررسی رفتار دال های بتنی دارای بازشو تقویت شده با نوارهای CFRP با استفاده از روش المان محدود و بهینه سازی چیدمان آنها
۱۴مطالعه تحلیلی به منظور بهینه سازی زوایای حفره های موجود در جان تیرهای RBS
۱۵بررسی رفتار لرزه ای ریز شمع ها در خاک های ریزدانه
۱۶تخمین بار رسوبی کف ( بستر) در کانال های شبکه آبیاری وزهکشی ساری بخش گنبد
۱۷اندازهگیری و تحلیل کارآیی و بهرهوری پروژه بینالمللی ترسیب کربن دشت مرودشت استان فارس
۱۸بررسی تاثیر مصرف انرژیهای نو بر کاهش دی اکسید کربن در کشورهای منتخب خاورمیانه
۱۹بررسی عددی تاثیردانه بندی بر آبشستگی پایین دست فلوم گلوبلند با استفاده از مدل ریاضی CCHE2D

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.