دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۷

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۰۳ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۳۴۲۱
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۲۷۲۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۱۴
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۳۰۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۳۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۳۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۲۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۶۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۹۲
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۸۷۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۴۴۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۴۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۵۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۵۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۷
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۸
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۹۹
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)

تعداد مقاله:
۳۵۷۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۹۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۳۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۴۷
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۶۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۳۵۹
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۳۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۳۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۲۳۳
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۷۸۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۷

تعداد کنفرانس:
۲۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۷

شمارهای ژورنال:
۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۵
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۳
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۳
شهر:
يزد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۱۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۱۲
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۱
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۱
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۷

نشستهای علمی:
۸۸
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۷۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵۰
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۷
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۱۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۷

تعداد اخبار:
۲۹۷۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۷۷۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۷۷۱
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۲۸۹
شهر:
سمنان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۲۴۴
شهر:
بوشهر
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۲۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۲۵
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۹۹۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۹۷۵
شهر:
ياسوج
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۹۶۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۲
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
طالقان