دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۷

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۵ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۴۷۱۶
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۵۰۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۰۴
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۸۲۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۹۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۵۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۵۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۵۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۲۷
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۰۳۶
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۹۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۰۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۷۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۳۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۲۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۰۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۹۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۷۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۶
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۱
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)

تعداد مقاله:
۷۱۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۶۹۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۲۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۸۷۰
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱۳۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۸۸۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۵۸۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۵۰۶
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۵۰۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۴۲۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۷

تعداد کنفرانس:
۲۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۷

شمارهای ژورنال:
۱۰۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۲
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۶
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۶
شهر:
يزد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۲۲
شهر:
زاهدان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۷

نشستهای علمی:
۸۸
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۷۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵۰
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۷
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۱۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۷

تعداد اخبار:
۲۹۷۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۷۷۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۷۷۱
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۲۹۱
شهر:
سمنان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۲۴۵
شهر:
بوشهر
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۲۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۲۶
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۹۹۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۹۷۵
شهر:
ياسوج
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۹۶۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۲
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
طالقان