دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۷

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۸ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۴۸۷۱
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۶۷۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۰۱
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۸۵۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۵۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۵۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۳۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۱۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۹۶
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۱۳۳
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۱۳۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۶۳۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۹۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۳۸۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۶۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۵۱
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۲۸
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)

تعداد مقاله:
۷۱۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۶۹۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۲۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۸۷۲
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱۳۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۸۸۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۵۸۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۵۰۶
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۵۰۶
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۴۲۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۷

تعداد کنفرانس:
۲۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۷

شمارهای ژورنال:
۱۱۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۱۰۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۹
شهر:
گرگان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۵
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۲
شهر:
يزد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۷
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۷

نشستهای علمی:
۸۸
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۷۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵۰
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۷
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۱۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۷

تعداد اخبار:
۲۹۷۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۷۷۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۷۷۱
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۲۹۱
شهر:
سمنان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۲۴۵
شهر:
بوشهر
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۲۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۲۶
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۹۹۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۹۷۵
شهر:
ياسوج
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۹۶۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۳
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
طالقان