دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۶

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۵ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۶

تعداد مقاله:
۴۶۲۵
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۷۷۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۶۱
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۵۴۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۹۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۸۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۸۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۴۱
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۲۲۸
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۱۹۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۶

تعداد مقاله:
۱۱۱۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۴۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۵۴۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۹۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۵۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۳۸۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۲۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۸۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۷۱
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)

تعداد مقاله:
۷۶۵۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۶۳۰۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۲۷۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۶۰۸
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۲۰۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۰۴۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۸۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۹۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۵۰۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۳۴۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۶

تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۶

شمارهای ژورنال:
۱۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۱۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۵۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵۳
شهر:
يزد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۴۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۵
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۶

نشستهای علمی:
۷۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵۸
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۳۵
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۶

تعداد اخبار:
۴۵۰
شهر:
نيشابور
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۲۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۲۱۴
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۲۱۲
شهر:
قوچان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۳۳
شهر:
بيرجند
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۱۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۷
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۱۱۵
شهر:
ملاير
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۲
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
طالقان