دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۶

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۸ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۶

تعداد مقاله:
۴۷۰۶
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۸۱۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۷۳
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۵۴۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۹۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۹۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۸۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۵۵
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۲۲۸
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۱۹۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۶

تعداد مقاله:
۱۳۲۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۶۱۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۰۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۴۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۴۴۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۷۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۵۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۵۶
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)

تعداد مقاله:
۷۶۶۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۶۳۰۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۲۷۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۶۰۸
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۲۰۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۰۴۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۸۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۹۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۵۰۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۳۴۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۶

تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۶

شمارهای ژورنال:
۱۱۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۱۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۶۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵۳
شهر:
يزد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۴۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۴
شهر:
گرگان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۵
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۶

نشستهای علمی:
۷۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵۸
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۳۵
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۶

تعداد اخبار:
۴۵۰
شهر:
نيشابور
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۲۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۲۱۴
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۲۱۲
شهر:
قوچان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۳۳
شهر:
بيرجند
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۱۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۷
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۱۱۵
شهر:
ملاير
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۳
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
طالقان