دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۶

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۶ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۶

تعداد مقاله:
۴۶۳۴
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۷۹۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۶۶
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۵۴۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۹۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۹۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۸۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۴۵
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۲۲۸
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۱۹۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۶

تعداد مقاله:
۱۳۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۰۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۶۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۰۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۴۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۸۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۴۴۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۷۳
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۵۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۳۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)

تعداد مقاله:
۷۶۶۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۶۳۰۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۲۷۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۶۰۸
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۲۰۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۰۴۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۸۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۹۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۵۰۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۳۴۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۶

تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۶

شمارهای ژورنال:
۱۱۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۱۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۶۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵۳
شهر:
يزد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۴۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۴
شهر:
گرگان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۵
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۶

نشستهای علمی:
۷۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵۸
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۳۵
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۶

تعداد اخبار:
۴۵۰
شهر:
نيشابور
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۲۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۲۱۴
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۲۱۲
شهر:
قوچان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۳۳
شهر:
بيرجند
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۱۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۷
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۱۱۵
شهر:
ملاير
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۳
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
طالقان