دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۶

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۰۳ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۶

تعداد مقاله:
۴۵۷۱
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۷۳۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۳۸
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۵۰۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۸۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۴۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۳۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۲۷
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۲۱۱
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۱۵۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۶

تعداد مقاله:
۸۰۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۶۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۳۷۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۳۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۰۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۳۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱۳
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۳
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)

تعداد مقاله:
۶۶۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۵۶۵۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۲۷۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۰۵۱
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۹۲۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۷۳۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۶۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۹۱
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۱۵۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۰۵۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۶

تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۶

شمارهای ژورنال:
۶۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵۳
شهر:
يزد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۴۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۳
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۳
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۶

نشستهای علمی:
۷۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵۸
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۳۵
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۶

تعداد اخبار:
۴۵۰
شهر:
نيشابور
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۲۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۲۱۴
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۲۱۲
شهر:
قوچان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۳۳
شهر:
بيرجند
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۱۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۷
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۱۱۵
شهر:
ملاير
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۲
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
طالقان