دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۵

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۰۳ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۵۸۹۰
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۲۱۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۶۸۶
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۱۳۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۰۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۹۵
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۷۱۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۶۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۳۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۰۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۱۰۰۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۶۰۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۳۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۷۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۶۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۳
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶)

تعداد مقاله:
۵۷۰۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۱۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۹۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۴۰۶
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۲۴۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۰۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۷۴۱
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۷۱۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
اهواز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۵

شمارهای ژورنال:
۱۱۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۰۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۹
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
يزد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۲۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۲۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۱
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۵

نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲
شهر:
كرج

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۵

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اردكان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اروميه
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۲
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
طالقان