دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۵

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۶ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۵۹۴۷
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۲۸۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۷۰۷
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۱۴۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۱۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۰۵
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۷۵۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۷۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۴۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۲۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۱۲۵۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۷۳۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۴۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۳۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۶۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۵۳
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۵۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۳۱۰
شهر:
اهواز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶)

تعداد مقاله:
۶۵۰۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۸۴۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۷۶۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۸۸۰
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۰۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۴۶۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱۲۸
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۱۲۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۶۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۰۰۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
اهواز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۵

شمارهای ژورنال:
۱۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۰۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۱۰۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۰
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
يزد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۲۳
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۵

نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲
شهر:
كرج

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۵

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اردكان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اروميه
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۲
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
طالقان