دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۵

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۸ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۶۰۲۳
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۳۳۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۷۴۱
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۱۴۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۲۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۱۳
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۷۵۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۹۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۴۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۳۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۱۳۴۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۷۶۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۷۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۶۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۹۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۸۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۳۷۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۲۹
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶)

تعداد مقاله:
۶۵۰۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۸۴۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۷۶۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۸۸۰
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۰۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۴۶۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱۲۸
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۱۲۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۶۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۰۰۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
اهواز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۵

شمارهای ژورنال:
۱۳۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۰۹
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۱۰۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۳
شهر:
گرگان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۰
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
يزد
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۵

نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲
شهر:
كرج

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۵

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اردكان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اروميه
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۳
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
طالقان