دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۵

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۴ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۵۹۲۳
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۲۷۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۶۹۱
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۱۴۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۰۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۰۴
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۷۴۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۶۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۴۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۱۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۵

تعداد مقاله:
۱۲۳۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۸۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۷۲۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۴۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۸۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۶۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۴۶
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۴۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۹۸
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶)

تعداد مقاله:
۶۵۰۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۸۴۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۷۶۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۸۸۰
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۰۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۴۶۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱۲۸
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۱۲۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۶۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۰۰۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۵

تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
اهواز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۵

شمارهای ژورنال:
۱۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۰۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۱۰۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۰
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
يزد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۲۳
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۵

نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲
شهر:
كرج

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۵

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اردكان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اروميه
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۲
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
طالقان