دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۴

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۴ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۴

تعداد مقاله:
۷۴۳۵
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۵۰۲۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۹۳۵
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۲۷۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۶۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۵۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۸۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۲۵
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۷۱۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۰۶
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۴

تعداد مقاله:
۱۰۰۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۶۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۴۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۵۳۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۸۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۵۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۴۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۱۳
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۰۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۴۶
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵)

تعداد مقاله:
۶۱۶۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۷۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۲۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۵۸۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۴۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۲۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۱۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۱۹۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۹۸۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۳۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۴

تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
ميبد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
اردبيل
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
مشهد
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
على آباد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۴

شمارهای ژورنال:
۱۱۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۰۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۹۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۸
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۵
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۲۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۴


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۴

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۲
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
طالقان