دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۳

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۸ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۳

تعداد مقاله:
۵۸۸۹
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۵۰۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۹۲
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۲۲۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۱۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۵۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۰۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۵۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۸۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۴۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۳

تعداد مقاله:
۹۷۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۸۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۴۵۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۵۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۱۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۰۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۹۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۶۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴)

تعداد مقاله:
۵۵۱۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۱۸۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۴۶۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱۶۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۸۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۰۴۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۳۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۴۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۷۰۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۵۵۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۳

تعداد کنفرانس:
۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
بابلسر
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
نطنز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
ميبد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۳

شمارهای ژورنال:
۹۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۸۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۵۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۰
شهر:
گرگان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۳
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۲۳
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۳


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۳

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۳
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
طالقان