دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۱

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۸ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۱

تعداد مقاله:
۲۸۴۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۱۶
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۵۷۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۲۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۹۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۱۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۱۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۹۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۵۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۵۰
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۱

تعداد مقاله:
۶۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۱۹
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۵۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۷۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۶۶
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۸
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲)

تعداد مقاله:
۵۱۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۱۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۵۹۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱۳۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱۸۲
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۱۶۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱۶۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۸۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۷۰۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۱

تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
بندر گز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
اهواز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
نجف آباد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۱

شمارهای ژورنال:
۶۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۶۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۳۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۴
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۴
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۱


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۱

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۳
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
طالقان