دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۰

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۸ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۰

تعداد مقاله:
۲۴۵۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۲۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۲۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۹۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۷۲
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۱۶۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۲۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۷۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۲۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۱۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۰

تعداد مقاله:
۴۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۰۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۶۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۲
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۲۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۳
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱)

تعداد مقاله:
۴۷۲۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۲۸۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۹۳۷
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۹۰۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۶۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۳۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۷۲۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۸۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۹۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۰

تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
ماهشهر
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
گرگان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
نجف آباد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
همدان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۰

شمارهای ژورنال:
۵۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۱۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۳
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۲
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۲
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
سمنان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۰


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۰

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۳
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
طالقان