دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۸۹

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۸ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۸۹

تعداد مقاله:
۲۲۷۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۳۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۲۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۰۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۰۱
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۷۹۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۷۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۵۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۴۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۴۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۸۹

تعداد مقاله:
۴۰۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۸۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)

تعداد مقاله:
۴۹۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۵۸۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۱۳۴
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۴۹۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۰۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۴۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۷۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۳۵۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۸۹

تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۴
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
نجف آباد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۸۹

شمارهای ژورنال:
۴۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۳
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۰
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۸۹


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۸۹

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۳
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
طالقان