دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۸۸

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۸ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۸۸

تعداد مقاله:
۱۹۱۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۶۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۷۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۶۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۴۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۱۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۷۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۴۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۹۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۵۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۸۸

تعداد مقاله:
۳۱۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۶۲
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹)

تعداد مقاله:
۲۸۵۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۷۱
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۷۳۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۳۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۶۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۰۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۷۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۸۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۸۸

تعداد کنفرانس:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
زاهدان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
نجف آباد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۸۸

شمارهای ژورنال:
۲۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۱۲
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۲
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۸۸


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۸۸

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اروميه
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۳
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
طالقان