دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۸۷

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۸ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۸۷

تعداد مقاله:
۱۶۵۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۹۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۳۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۵۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۲۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۰۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۴۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۰۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۸۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۷۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۸۷

تعداد مقاله:
۲۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۵۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۴۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)

تعداد مقاله:
۲۸۶۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۹۸۸
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۲۷۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۰۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۸۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۳۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۰۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۸۷

تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
سمنان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۸۷

شمارهای ژورنال:
۲۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۱۱
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۰
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۷
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۸۷


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۸۷

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۳
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
طالقان