دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۸۶

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۸ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۸۶

تعداد مقاله:
۱۳۳۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۸۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۰۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۲۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۰۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۱۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۶۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۴۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۴۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۴۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۸۶

تعداد مقاله:
۱۶۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۵
شهر:
كاشان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۴
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷)

تعداد مقاله:
۲۶۰۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۳۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۶۰۲
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۸۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۱۷۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۴۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۸۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۶۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۸۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۱۶
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۸۶

تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد کنفرانس:
۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۱۰

تعداد کنفرانس:
۱
شهر:
كرمان
نوع مرکز:

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۸۶

شمارهای ژورنال:
۲۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۸
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
شمارهای ژورنال:
۸
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۸
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۶
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۸۶


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۸۶

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اروميه
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۳
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
طالقان