دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۸۵

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۸ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۸۵

تعداد مقاله:
۱۱۵۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۲۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۱۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۵۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۱۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۸۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۹۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۸۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۴۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۳۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۸۵

تعداد مقاله:
۱۰۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۰
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۴
شهر:
كاشان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۲
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)

تعداد مقاله:
۲۰۹۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۴۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۴۲۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۸۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۳۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۸۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۹۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۶۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۸۵

تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
اهواز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
يزد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۲
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۸۵

شمارهای ژورنال:
۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۰
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۷
شهر:
قم
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
قم
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۸۵


دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۸۵

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اروميه
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۳
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
طالقان