دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۸

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۴ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۸

تعداد مقاله:
۱۳۸۵
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۱۹۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۳۰
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۵۶۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۱۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۱۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۰۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۱۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۰۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۹۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۸

تعداد مقاله:
۳۷۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۸۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۰۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۹۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۸۹
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹)

تعداد مقاله:
۵۳۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۱۵۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۳۲۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۴۲۳
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۸۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۹۹۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۹۵۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۸۸۳
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۳۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۸

تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۱۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
آبادان
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۸

شمارهای ژورنال:
۵۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۸
شهر:
شاهرود
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۷
شهر:
زاهدان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۷
شهر:
يزد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۷
شهر:
اهواز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
شمارهای ژورنال:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۸

نشستهای علمی:
۹۰
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۴۷
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۴۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۳۴
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
نشستهای علمی:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۸

تعداد اخبار:
۱۳۴۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۰۵۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۶۷۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۶۴۲
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۴۹۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۴۱۱
شهر:
بوشهر
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۳۲۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۳۱۳
شهر:
ايلام
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۳۰۱
شهر:
ياسوج
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۲۹۹
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۲
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
طالقان