دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۸

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۱۰ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۸

تعداد مقاله:
۱۰۸
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۹۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۸

تعداد مقاله:
۱۷۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۷۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۶۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۵۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۵۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹)

تعداد مقاله:
۱۴۵۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۱۸۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۹۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۵۵۳
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۵۴۹
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۹۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۸۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۵۸
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۳۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۸

تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
بيرجند
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
يزد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۸

شمارهای ژورنال:
۱۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
شمارهای ژورنال:
۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
شمارهای ژورنال:
۱
شهر:
سمنان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱
شهر:
شاهرود
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱
شهر:
بابل
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۸

نشستهای علمی:
۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲۱
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۱۶
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
نشستهای علمی:
۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
نشستهای علمی:
۵
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۴
شهر:
همدان
نوع مرکز:
نشستهای علمی:
۳
شهر:
تهران

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۸

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
بناب
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۰
شهر:
آبادان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اروميه
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۲
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
طالقان