دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۸

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۶ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۸

تعداد مقاله:
۱۸۵۲
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۷۶۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۰۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۷۶
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۷۶۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۴۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۴۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۲۳
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۵۷۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۶۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۸

تعداد مقاله:
۵۴۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۴۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۵۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۹۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۴۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۶
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹)

تعداد مقاله:
۵۳۸۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۲۷۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۳۹۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۴۵۰
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۴۰۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۴۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۰۲۹
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۰۰۱
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۸۹۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۴۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۸

تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
آبادان
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۸

شمارهای ژورنال:
۵۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۹
شهر:
شاهرود
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
شمارهای ژورنال:
۱۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۸

نشستهای علمی:
۱۱۴
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۷۸
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۷۷
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۵۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۴۷
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۳۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
نشستهای علمی:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۸

تعداد اخبار:
۱۳۴۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۰۵۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۶۷۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۶۴۲
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۴۹۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۴۱۱
شهر:
بوشهر
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۳۲۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۳۱۳
شهر:
ايلام
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۳۰۱
شهر:
ياسوج
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۲۹۹
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۲
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
طالقان