دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۸

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۵ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۸

تعداد مقاله:
۹۴۰
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۷۱۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۶۳
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۳۲۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۷۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۷۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۷۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۵۹
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۲۴۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۵
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۸

تعداد مقاله:
۲۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۹۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۷۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۶۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۹
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹)

تعداد مقاله:
۵۱۸۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۸۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۴۰۸۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۳۴۰
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۲۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۰۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۸۷۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۸۳۸
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۸۳۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۸۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۸

تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۱۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
آبادان
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
يزد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
بيرجند
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۸

شمارهای ژورنال:
۵۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۱۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۸
شهر:
شاهرود
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۷
شهر:
زاهدان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۷
شهر:
يزد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۷
شهر:
اهواز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
شمارهای ژورنال:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۸

نشستهای علمی:
۷۷
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۳۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۲۲
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۲۰
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۱۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
نشستهای علمی:
۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
نشستهای علمی:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۹

نشستهای علمی:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
نشستهای علمی:
۵
شهر:
همدان

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۸

تعداد اخبار:
۱۳۴۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۰۵۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۶۷۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۶۴۲
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۴۹۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۴۱۱
شهر:
بوشهر
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۳۲۶
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۳۱۳
شهر:
ايلام
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۳۰۱
شهر:
ياسوج
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۲۹۹
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۲
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
طالقان