دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۹

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۳۸ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۹

تعداد مقاله:
۳۱۴
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۲۱۶
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۱
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱۱۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۲
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۸۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۹

تعداد مقاله:
۲۰۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۶۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۷۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۶۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۶
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۵۴
شهر:
شاهرود
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰)

تعداد مقاله:
۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷
شهر:
شاهرود
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۹

تعداد کنفرانس:
۱۷
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۵
شهر:
آبادان
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
گرمسار
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
يزد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۹

شمارهای ژورنال:
۹
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
شاهرود
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲
شهر:
بيرجند
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۲
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
شمارهای ژورنال:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱
شهر:
بابل
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
شمارهای ژورنال:
۱
شهر:
مراغه
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۹

نشستهای علمی:
۱۳
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۵
شهر:
گرمسار
نشستهای علمی:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۳
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
نشستهای علمی:
۱
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
نشستهای علمی:
۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۹

تعداد اخبار:
۰
شهر:
بناب
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
بهبهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
شاهرود
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
بابل
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۶
شهر:
كرج
قدمت مرکز:
۹۳
قدمت مرکز:
۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
طالقان