دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۸

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۱۲۰۳ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۸

تعداد مقاله:
۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۰
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۰
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۰
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۸

تعداد مقاله:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱
شهر:
بابلسر
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱
شهر:
نجف آباد
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۱
شهر:
قم
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱
شهر:
مراغه
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹)

تعداد مقاله:
۹۶۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۷۷۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۵۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۹۷
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۶۸
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۲۷
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۲۱
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۶۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱۰
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۸

تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۶
شهر:
بيرجند
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۴
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
بابلسر
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۳
شهر:
آبادان

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۸

شمارهای ژورنال:
۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۱
شهر:
كرمان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۰
شهر:
بناب
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
شمارهای ژورنال:
۰
شهر:
آبادان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۰
شهر:
اروميه
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۸

نشستهای علمی:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
نشستهای علمی:
۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۸

تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
بناب
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد اخبار:
۰
شهر:
آبادان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اروميه
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
قزوين
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۳۲۳
شهر:
دهلران
نوع مرکز:
پیام نور
قدمت مرکز:
۱۳۱۶
شهر:
خواف
نوع مرکز:
پیام نور
قدمت مرکز:
۱۳۱۴
شهر:
دره شهر
نوع مرکز:
پیام نور
قدمت مرکز:
۱۳۱۴
شهر:
مهران
نوع مرکز:
پیام نور
قدمت مرکز:
۱۳۱۳
شهر:
آبدانان
نوع مرکز:
پیام نور
قدمت مرکز:
۱۳۱۲
نوع مرکز:
پیام نور
قدمت مرکز:
۱۳۱۲
شهر:
ايلام
نوع مرکز:
پیام نور
قدمت مرکز:
۱۰۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی