رتبه بندی پژوهشگاههای دولتی در سال ۱۳۹۷

رتبه بندی زیر بر اساس مقالات نمایه شده از پژوهشگاههای دولتی استخراج شده است. در صورت افزوده شدن مقالات برای هر مرکز بلافاصله این رتبه بندی تغییر و اصلاح می شود.X

انتخاب رتبه بندی برای سالهای مختلف

X
مقالات بین المللی
0
قدمت
۴۰ سال
کل ژورنالها
شماره های منتشره
۱۶
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۰
قدمت
۵۳ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۰
قدمت
۱۰۰ سال
کل ژورنالها
۳
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۰۹
تعداد اساتید
۱۵۰
قدمت
۳۳ سال
کل ژورنالها
۲
شماره های منتشره
۱
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۳۱۰
تعداد اساتید
۴۸
قدمت
۲۳ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۱۷
قدمت
۰ سال
کل ژورنالها
۶
شماره های منتشره
۱۶
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۰۰
تعداد اساتید
۱۰۰
مقالات بین المللی
0
قدمت
۲۶ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۱۲۰
قدمت
۶۱ سال
کل ژورنالها
۲
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۸۵
تعداد اساتید
۲۵
قدمت
۳۱ سال
کل ژورنالها
۳
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۱۰
تعداد اساتید
۴۶

قدمت
۲۶ سال
کل ژورنالها
شماره های منتشره
۷
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۴۵۳
تعداد اساتید
۷۲
مقالات بین المللی
0
قدمت
۳۴ سال
کل ژورنالها
۵
شماره های منتشره
۶
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۹۶
تعداد اساتید
۹۳
قدمت
۲۲ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۶۶
تعداد اساتید
۳۹
مقالات بین المللی
0
قدمت
۴۹ سال
کل ژورنالها
۳
شماره های منتشره
۸
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۰۰
تعداد اساتید
۱۰
قدمت
۱۳ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۳
تعداد اساتید
۳۸
مقالات بین المللی
0
قدمت
۴۱ سال
کل ژورنالها
شماره های منتشره
۳۵
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۴
قدمت
۴۶ سال
کل ژورنالها
۴
شماره های منتشره
۲۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۳۰۵
تعداد اساتید
۱۰۹
مقالات بین المللی
0
قدمت
۳۸ سال
کل ژورنالها
۶
شماره های منتشره
۱۵
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۶۸
تعداد اساتید
۳۰
قدمت
۲۶ سال
کل ژورنالها
۴
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۳۹۰
تعداد اساتید
۴۴
قدمت
۱۴ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۴
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۵۰
تعداد اساتید
۴۲

قدمت
۲۸ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۵۰
تعداد اساتید
۵۴
مقالات بین المللی
0
قدمت
۶۷ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۰
قدمت
۱۶ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۳۸
قدمت
۱۸ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۱۰
قدمت
۳۰ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۱۴
مقالات بین المللی
0
قدمت
۲۲ سال
کل ژورنالها
۷
شماره های منتشره
۲۲
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۳
تعداد اساتید
۱۱
مقالات بین المللی
0
قدمت
۱۸ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۵۰۰
تعداد اساتید
۳۶
قدمت
۱۱ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۹
مقالات بین المللی
0
قدمت
۵۰ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۰
مقالات بین المللی
0
قدمت
۲۶ سال
کل ژورنالها
۳
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۳
تعداد اساتید
۱۱۵

مقالات بین المللی
0
قدمت
۳۰ سال
کل ژورنالها
۲
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۰
تعداد اساتید
۲۳
قدمت
۵۲ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۲۰
تعداد اساتید
۲۹
مقالات بین المللی
0
قدمت
۵۸ سال
کل ژورنالها
۲
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۰
مقالات بین المللی
0
قدمت
۱۵ سال
کل ژورنالها
۲
شماره های منتشره
۵
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۳۹
قدمت
۲۴ سال
کل ژورنالها
۲
شماره های منتشره
۴
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۳۵
تعداد اساتید
۴۱
مقالات بین المللی
0
قدمت
۳۰ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۰
مقالات بین المللی
0
قدمت
۰ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۰
قدمت
۱۶ سال
کل ژورنالها
۳
شماره های منتشره
۸
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۱
تعداد اساتید
۱۵
قدمت
۲۵ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۵
تعداد اساتید
۳۲
مقالات بین المللی
0
قدمت
۳۰ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۲۵

قدمت
۳۱ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۸۷
تعداد اساتید
۱۴۵
مقالات بین المللی
0
قدمت
۵۰ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۳۷
قدمت
۳۱ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۵۳
تعداد اساتید
۷۵
مقالات بین المللی
0
قدمت
۵۷ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۰
مقالات بین المللی
0
قدمت
۴۰ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۸
تعداد اساتید
۲۰
مقالات بین المللی
0
قدمت
۰ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۰
قدمت
۲۵ سال
کل ژورنالها
۵
شماره های منتشره
۳
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۱۲۰
مقالات بین المللی
0
قدمت
۲۵ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۵۰
مقالات بین المللی
0
قدمت
۲۱ سال
کل ژورنالها
۱
شماره های منتشره
۴
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۸
مقالات بین المللی
0
قدمت
۴۰ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۱۵۰۰
تعداد اساتید
۴۶

مقالات داخلی
0
مقالات بین المللی
0
قدمت
۰ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۵۰
مقالات داخلی
0
مقالات بین المللی
0
قدمت
۰ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۹۶
مقالات داخلی
0
مقالات بین المللی
0
قدمت
۲۵ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۰
مقالات داخلی
0
مقالات بین المللی
0
قدمت
۲۴ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۰
مقالات داخلی
0
مقالات بین المللی
0
قدمت
۰ سال
کل ژورنالها
0
شماره های منتشره
۰
اخبار منتشر شده
۰
ارتباط با صنعت
به زودی
تعداد دانشجو
۰
تعداد اساتید
۱۰